I.-AVÍS LEGAL
DADES D’INFORMACIÓ GENERAL
Denominació Social: LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L.
C.I.F.: B-63.042.501
Domicili: Carrer Ramon i Caja, número 50, Polígon industrial Mas d’En Prat, de Vic (08500).
Correu electrònic: info@lacrossandra.com
Telèfon: 938869751
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 35.179, foli 108, fulla B-258.756, inscripció primera.
A continuació s’exposen els termes i condicions d’ús del lloc web, els Usuaris del mateixa hauran de complir en cada moment.
II.-CONDICIONS D’ÚS
1.- CONDICIONS DEL LLOC WEB
Les Condicions d’ús regulen la utilització del lloc web que LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. posa a disposició dels Usuaris.
L’Avís Legal, el tractament de dades de caràcter personal, i la política de cookies, constitueixen en el seu conjunt els termes i condicions que regeixen l’accés i ús de la part pública del lloc web.
L’accés i utilització del lloc web per part de l’Usuari suposa que aquest accepta a la seva totalitat i s’obliga a complir per complet els Termes i Condicions del lloc web. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament les presents condicions d’Ús així com les restants Termes i Condicions del lloc web en cada una de les ocasions que es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquestes poden sofrir modificacions que serien comunicades a l’Usuari amb el nou accés. LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar les presents Termes i condicions de la Web.
L’Usuari queda informat i accepta que fins que no es compleixin tots els requisits que en cada cas LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L., tingui establerts, la remissió d’una sol·licitud o la petició de contractació de qualsevol dels productes o serveis inclosos a la web no suposin l’inici de relació comercial amb LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L.
L’Usuari s’obliga a fer un bon ús del lloc web, entenent-se per bon ús el que sigui conforme amb la legislació vigent, bona fe i ordre públic. Igualment, l’Usuari es compromet a no usar el lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no portar a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. o de tercers. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.
S’informa a l’Usuari que, en el cas que incompleixi el contingut o les obligacions que es derivin dels Termes i Condicions del lloc web o de qualsevol altres termes o condicions particulars recollits en el lloc web, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. es reserva el dret a limitar, suspendre, o finalitzar el seu accés a al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. es reserva la possibilitat d’exercir aquestes mesures en el supòsit que es sospiti raonablement que l’Usuari està vulnerant qualsevol dels termes o condicions del lloc web o de qualsevol termes o condicions particulars recollits en el lloc web.
LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc web, incloent els continguts i/o serveis que en el mateix s’integrin, podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació, en qualsevol moment i sense previ avís. Especialment, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al lloc web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat o estàndards adoptats per a l’adequat funcionament del lloc web. A tal efecte, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. es reserva la facultat de, en tot moment, decidir sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del lloc web.
2.- RESPONSABILITAT
L’Usuari cal que conegui que les comunicacions a través de les xarxes obertes estan exposades a una pluralitat d’amenaces que fa que no siguin del tot segures. En la seva virtut, és responsabilitat de l’Usuari adoptar les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquestes amenaces i, de forma inexcusable, tenir sistemes actualitzats de detecció de software maliciós com virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors. A tal efecte, es recomana a l’Usuari acudir al seu proveïdor de serveis d’accés a Internet que podrà facilitar-li solucions adequades a les seves necessitats, així com revisar aquestes solucions amb caràcter periòdic. Amb l’abast màxim permès per la legislació aplicable, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis causats a l’Usuari com a conseqüència dels riscos inherents al mitjà empleat, ni dels ocasionats per les vulnerabilitats en els seus sistemes i eines. LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. no garanteix tampoc la total seguretat dels seus sistemes, i malgrat que té adoptades mesures de seguretat adequades, no pot descartar-se de forma absoluta l’existència de vulnerabilitats i, en conseqüència, l’Usuari ha de ser previngut i diligent en la interactuació del lloc web.
El lloc web pot ser utilitzat únicament per a ús personal i no comercial. L’Usuari en cap cas no podrà divulgar informació comercial o portar a terme qualsevol activitat en el lloc web, de qualsevol forma i de qualsevol condició.
LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de:

 • La utilització incorrecta dels continguts de la seva web, reservant-se el dret de modificar-los, suprimir-los o limitar o eliminar l’accés als mateixos temporalment o definitivament quan ho estimi pertinent, així com dels problemes tècnics que pugui patir l’Usuari durant la seva connexió amb la web de https://www.labotigadelscanelons.com
 • Els perjudicis que puguin ser ocasionats per terceres persones a través d’intromissions o suplantacions il·legítimes que escapin del control de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L.

 

 • Els errors de seguretat derivats de la utilització d’ordinadors o altres dispositius que estan infectats per virus informàtics, cucs, troians, etc., o del fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors que poguessin produir un mal funcionament, així com d’una mala utilització del navegador.
 • Els possibles desajustos que puguin originar-se temporalment entre les condicions dels productes i serveis oferts per LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. i els publicats a través de la web.

 

Així mateix, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L., informa a l’Usuari que la funció dels enllaços que apareguin en aquesta pàgina a altres llocs web aliens a LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. és exclusivament facilitar-li l’accés a informació, utilitats i serveis, sense que en cap cas suposi suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tant, en cap cas, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L.  garanteix les informacions, serveis o productes que puguin existir en aquests llocs web, de manera que no respondrà de possibles danys o perjudicis que puguin derivar-se de la contractació de serveis i productes, utilització o simple accés a la citada informació ni del compliment de la legislació vigent per aquests tercers, en especial, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal i comerç electrònic.
LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. no està obligada a controlar la utilització que terceres persones facin del seu lloc web, i, en conseqüència, no és responsable del mal ús que aquestes terceres persones poguessin arribar a fer, essent de la plena responsabilitat d’aquestes l’incompliment de les condicions contingudes en aquest avís legal. En particular, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. no es responsabilitza pel contingut o manifestacions que puguin efectuar-se en qualsevol fòrum o debat vinculat amb aquesta web, quedant prohibida qualsevol transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar que infringeixi els drets de propietat de tercers o el contingut dels quals sigui il·legal, difamador o immoral, reservant-se el dret d’impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari que introdueixi a la web continguts contraris a les normes legals o immorals, i reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.
3.- ENTORN SEGUR
LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. proporciona un entorn segur tant a les operacions i consultes realitzades a través del seu web, com a tots els formularis que contenen dades personals.
Tota aquesta informació es transmet utilitzant encriptació de dades mitjançant el protocol de xifrat requerit a l’efecte, que garanteix la confidencialitat dels missatges impedint que terceres persones puguin veure o capturar la informació que s’intercanvia.
4.- DRETS DE LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L.

 • Conservar, modificar o suspendre la seva web sense avís previ.
 • Modificar el preu de les ofertes.
 • Rebutjar comandes per falta d’existències o impagament del client.
 • Rebutjar l’accés a les eines informàtiques a clients en cas d’incompliment d’aquestes condicions.
 • Percebre l’import de les compres del client, acceptada la transacció.
 • Procedir a corregir o esmenar errors humans o informàtics.

5.- DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECUTAL
LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. té els drets de propietat intel·lectual sobre els «Continguts» de la web, entesos aquests, sense efecte limitador, els texts, documents, imatges, vídeos, enregistraments sonors, disseny gràfic i interfície d’usuari del lloc web, codi del web -incloent la disposició dels continguts en la mateixa-, dret sui generis sobre les bases de dades subjacents, els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font i objecte) i, en definitiva, tots els elements que integren el Lloc Web, de manera que queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, i transformació, sense l’autorització prèvia de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. derivant-se les responsabilitats a què puguin donar lloc com a conseqüència de la vulneració de les lleis de propietat intel·lectual. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per llei i degudament registrats a nom del seu titular, derivant-se les responsabilitats a que puguin succeir com a conseqüència de la vulneració de les lleis de propietat industrial.
L’ús del lloc web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc Web, els continguts i/o els signes distintius de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L.  A aquest efecte, i llevat dels supòsits en què estigui legalment permès o hi hagi prèvia autorització de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L., queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Lloc Web, els seus Continguts i/o els signes distintius de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. o de qualssevol altres tercers incorporats al Lloc Web. LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Sense el previ consentiment escrit de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. l’usuari no podrà referir-se a si mateix com un representant autoritzat de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. en promocions, anuncis, ni utilitzar els logotips, marques comercials, marques de serveis, o qualsevol altra variant de les anteriors, o llançar qualsevol anunci públic referit a LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. o al present contracte.
LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. es reserva el dret d’utilitzar i reproduir a títol gratuït les imatges i vídeos relatius a les seves botigues i productes que els usuaris publiquin a les xarxes socials i Internet.
6.- ESTABIMENT D’ENLLAÇOS AMB EL LLOC WEB
Queda prohibit l’establiment d’enllaços amb destinació al lloc web, llevat que el mateix hagi estat prèviament autoritzat per LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. En l’autorització que a l’efecte concedís LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. per a l’establiment de l’enllaç, que haurà de formalitzar-se de manera expressa i escrita, hauran de pactar-se detalladament les condicions de tal enllaç pel que fa a frames, marcs, visualitzacions i control de continguts a enllaçar.
7.- SITIOS ENLAZADOS
El lloc web pot albergar enllaços a llocs de tercers. En fer clic a aquests enllaços, l’Usuari reconeix que LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. no pot garantir el contingut d’aquests, i accepta, per tant, accedir-hi pel seu propi risc. En aquests casos, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. actuaria com un prestador de serveis d’intermediació, segons el que disposa l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. D’acord amb el que preveu la citada legislació, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. no serà responsable dels serveis i continguts facilitats a través dels llocs enllaçats.
L’existència de llocs enllaçats no comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través dels llocs enllaçats. Per tant, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs enllaçats, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.
8.- COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT
Si l’usuari té coneixement que alguna informació o contingut del lloc web o facilitades a través del mateix és il·lícit, lesiu de drets de tercers o contrari al que estableixen aquestes Condicions d’Ús o, de qualsevol altra manera, contrari a la moral, usos i bons costums, podrà posar-se en contacte amb LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. indicant els punts següents:

 • Dades personals i de contacte del comunicant
 • Descripció dels fets que considera inapropiats, així com la direcció concreta a la que es trobi disponible

La recepció per part de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. de la comunicació ut supra indicada no suposarà el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant quan això no resulti palmari i evident. En qualsevol cas, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. es reserva el dret de suspendre o retirar els continguts que, tot i no ser il·lícits, resultin contraris a les normes establertes en aquestes Condicions d’Ús, sospesant en cada cas els béns jurídics en conflicte.
9.- INTEGRALITAT
Si una o diverses de les disposicions de les presents Condicions es declaren nul·les en virtut de l’aplicació d’una llei, reglament o qualsevol altra disposició normativa, o després d’una decisió judicial o administrativa ferma, les restants disposicions conservaran la seva validesa i abast.
El fet que una de les parts no hagi exigit l’aplicació d’una clàusula qualsevol de les presents Condicions de manera permanent o temporal, no podrà considerar-se en cap cas com una renúncia a aquesta clàusula.
10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
D’acord amb el que disposa l’article 3 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, les lleis aplicables als serveis de la societat de la informació que LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. presta a través del Lloc Web seran les d’Espanya.
Qualsevol qüestió que pogués plantejar-se en relació amb les condicions contingudes en aquest avís legal, així com derivar-se de qualsevol contractació i prestació dels serveis oferts per LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. haurà de dirimir davant els tribunals i jutjats de Vic i els seus superiors jeràrquics.
III.- CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA
1. DISPOSICIONS GENERALS
Les presents condicions generals són aplicables a les adquisicions de productes i/o serveis realitzades a través d’aquesta pàgina d’Internet entre la societat LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. i tota persona que efectuï una compravenda a través de la pàgina web: https://www.labotigadelscanelons.com/
Les presents condicions han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es va modificar el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, i totes les disposicions legals autonòmiques o estatals que resultin d’aplicació.
A continuació es presenta el document contractual que regularà la contractació dels productes i/o serveis adquirits a la pàgina web https://www.labotigadelscanelons.com/, la propietat de la qual pertany a l’empresa LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L.
L’acceptació del present document implica que l’adquirent manifesta:
a. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
b. Que ha llegit, entén i comprèn les condicions de contractació que aquí es detallen.
c. Que accepta les obligacions aquí establertes.
LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. es reserva el dret de modificar unilateralment les presents condicions, sense que això impliqui afectar les adquisicions de béns i/o serveis efectuats amb anterioritat a la modificació. És a dir, en el cas de modificació de les condicions per part de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L., les condicions a aplicar a cada Usuari, sempre seran les que va acceptar en el moment d’efectuar la seva compra.
L’Usuari, amb caràcter previ a la contractació i en tot cas en el procés de compra, podrà accedir, arxivar i imprimir aquestes Condicions per a la consulta. Aquestes Condicions estaran disponibles en català i castellà.
Si alguna de les clàusules o condicions d’aquest contracte fos declarada il·legal o nul·la, el contracte continuarà vigent en la resta de les seves clàusules.
2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS
D’una banda, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, SL, amb CIF- B-63.042.501, amb domicili a Vic, al Carrer Santiago Ramon i Cajal, número 50, Polígon industrial Mas d’En Prat., inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 35.179, foli 108, full B-258.756, inscripció primera. Per a més informació vid. apartat d’Informació general.
I d’una altra, l’usuari, registrat en el lloc web mitjançant el seu propi nom, sent responsable de la veracitat de totes les dades i manifestacions facilitades. L’usuari declara tenir divuit anys i la capacitat jurídica d’efectuar una compravenda a la pàgina web https://www.labotigadelscanelons.com/

3. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present acord contractual té per objecte la regulació de les condicions contractuals de compravenda nascuda entre el prestador (LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, SL,) i l’usuari en el moment en què aquest últim accepta, durant el procés de contractació en línia, la casella corresponent.
La compra dels productes i serveis oferts a la pàgina d’internet https://www.labotigadelscanelons.com/ comporta el lliurament per part de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, SL, obligant-se l’usuari a abonar el preu del producte i/o servei públicament exposat a través de l’assenyalat lloc web, i a fer un ús del mateix d’acord amb la llei i a les presents condicions.
Cadascun dels productes i/o serveis podran ser objecte d’una regulació específica mitjançant les condicions particulars de contractació de cada un d’ells.
Si l’usuari compra el producte i/o servei a través d’un tercer, serà aquest l’encarregat tant de lliurar a l’usuari una còpia de les presents Condicions Generals. LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L., no respondrà, en cap cas de les conseqüències que tingui per a l’usuari la no assumpció pel tercer a través de qui va efectuar la compra, de les obligacions expressades en aquest paràgraf.

4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Abans de tot, convé tenir en compte que l’usuari, sense estar registrat, pot visualitzar els productes i, al seu torn, iniciar el procés de compra afegint a la cistella els productes que desitgi comprar. L’Usuari s’haurà d’identificar obligatòriament un cop premi a «Procedir a la compra», tal com es detalla en el punt 4.3 de les presents condicions.
La compravenda mitjançant la web https://www.labotigadelscanelons.com/ només està disponible per recollir el producte a una de les botigues indicades més avall.
El procés de compra és fàcil i ràpid:
4.1 Trobar un producte
Per trobar els productes que ofereix LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, SL, l’Usuari haurà d’accedir a la pàgina https://www.labotigadelscanelons.com/, i, a la part superior hi ha una pestanya on s’indica «Productes en línia», que conté els productes separats per:
– CANELONS, entre els quals, l’usuari pot escollir: canelons amb beixamel, arrebossats, sense beixamel, sense gluten i sense lactosa, en funció del gust que prefereixi.
– CROQUETES, on l’Usuari pot escollir una gran varietat de croquetes, i a més, es distingeixen les croquetes sense gluten.
– POLLASTRE I VERDURES, on l’usuari té la possibilitat de visualitzar els productes de verdures al forn, i pollastre al forn amb guarnició, i en el cas de voler comprar-los haurà de trucar directament a una de les botigues de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, SL
– SENSE GLUTEN, on s’agrupen tots els productes que no porten gluten.
L’usuari també pot utilitzar el motor de cerca, que apareix a la part superior de la pàgina web.
Al seu torn, l’Usuari pot comparar les característiques dels productes, a través del símbol de dos fletxes que formen un quadre; i afegir el producte a la llista de desitjos, a través del cor que apareix sobre la imatge del producte. Per poder gestionar la llista de desitjos, és un requisit indispensable estar registrat. Aquesta llista de desitjos permetrà a l’Usuari la selecció dels productes preferits que hagi trobat a través de la navegació de la pàgina web.
Quan l’Usuari hagi trobat el producte desitjat, haurà de clicar sobre la imatge o sobre «Comprar», per accedir a la descripció i característiques del producte. Un cop allà, l’Usuari, en el cas dels canelons, haurà de seleccionar les unitats de les plates que sortiran en el desplegable, i indicar la quantitat de plates que desitgi comprar; en canvi, en el cas de les croquetes, haurà de seleccionar les unitats de la bossa que sortiran en el desplegable, i indicar la quantitat de bosses que desitgi comprar.
A continuació, l’Usuari haurà de clicar a «Afegeix a la cistella». Si l’Usuari vol acabar la compra i validar la seva comanda haurà de fer clic sobre el botó «Pagament». Per contra, si vol seguir amb la seva compra, haurà de prémer el botó «Continuar comprant».
4.2 Resum
En el «Resum del carret de compra» l’Usuari podrà visualitzar els productes que hagi afegit, la descripció, el preu unitari i total per producte, i el preu total amb l’IVA inclòs, desglossant-se, al seu torn, l’import que correspon al IVA. Així mateix, en aquesta fase, l’Usuari, podrà modificar les quantitats o suprimir els articles que no desitgi.
Si l’Usuari està registrat, també li apareixeran les dades de contacte i de facturació.
Arribats en aquest punt, l’Usuari tindrà l’opció de «Continuar comprant » o «procedir a la compra».

4.3 Identificació
a) Si l’Usuari ja s’ha registrat amb anterioritat, haurà d’introduir l’adreça de correu electrònic i la contrasenya, i clicar a «Inicia la sessió».
Si l’Usuari ha oblidat la contrasenya pot restaurar-la fent clic a “no recordes la contrasenya?», I serà redirigit a una pàgina on haurà d’introduir l’adreça de correu electrònic i clicar a «Recuperar contrasenya». Tot seguit, es remetrà un correu electrònic a l’Usuari on se li remetrà una nova contrasenya.
b) Si l’Usuari és un client nou, haurà de crear un compte, que ho pot fer introduint el Codi de la targeta de fidelització, o bé, introduint l’adreça de correu electrònic.
A continuació, se li demanarà informació personal (els camps que són obligatoris apareixen en vermell i marcats amb un asterisc), en concret:

 • Nom
 • Congoms
 • Correu electrònic
 • Contrasenya (com a mínim de 5 caràcters)
 • Direcció
 • Direcció (línia 2), per si l’Usuari no té espai suficient a l’apartat anterior.
 • Codi Postal
 • Localitat
 • Província
 • País
 • Telèfon de casa
 • Telèfon mòbil
 • Número d’identificació

Un cop emplenats els camps anteriors, l’Usuari haurà de fer clic a “Registre”.
4.4 Dades de la compra i de facturació
Un cop identificat l’Usuari, a l’apartat de “Les vostres dades” apareixen les dades de contacte i les de facturació. L’usuari té la possibilitat de marcar la casella que automàticament bolca les dades de contacte a les de facturació, de manera que seran els mateixos.
LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L., expedirà factura simplificada als Usuaris a través de correu electrònic.
De la mateixa manera, l’Usuari té la possibilitat de canviar-los prement el botó “canviar”.
Arribats en aquest punt, l’Usuari pot continuar comprant, o bé, avançar amb la compra actual.
4.5 Recollida
El mètode utilitzat per recollir el producte és la recollida presencial a una de les botigues de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L.
En aquest sentit, l’Usuari té l’opció d’escollir la botiga que més li convingui de les que apareixen al desplegable. Aquest serveis es realitza en l’horari habitual de la botiga, el qual apareix detallat per dies al mapa.
Per raons d’horaris diferents a les botigues, l’Usuari, en primer lloc, haurà de seleccionar la botiga de recollida, i a continuació, la data i hora de recollida. No existeix la possibilitat de recollir el producte el mateix dia en què s’efectua la compravenda, sent l’hora de tall, les 20:00h. Les compravendes efectuades fins les 20:00h. es podran recollir el dia següent, i les efectuades a partir d’aquesta hora, el següent dia posterior a la compra. Tot l’anterior, sens perjudici dels dies que les botigues estan tancades, que no serà possible la seva recollida, i el programa, automàticament no permetrà a l’usuari escollir un dia que la botiga estigui tancada.
La comanda estarà disponible a la botiga seleccionada únicament durant el dia en el qual s’hagi previst la recollida. Per recollir la comanda és obligatori indicar el nom i cognoms de l’usuari, o bé, el telèfon, o bé, presentar el correu justificant de la compra.
En aquest punt, l’usuari haurà de marcar la casella per confirmar la botiga i l’acceptació de les condicions que regeixen el servei, accessibles a través de l’enllaç habilitat, i també es troben accessibles gratuïtament i en qualsevol moment a la pàgina web corporativa https://www.labotigadelscanelons.com/
Així mateix, es garanteix a l’usuari el dret a sol·licitar una còpia física en qualsevol moment
.

4.6 Pagament
Després d’haver emplenat les dades de la compra, l’Usuari haurà de comprovar que siguin correctes i haurà de revisar i validar la cistella, on apareix un resum en el qual s’identificarà el/s article/s adquirit/s, el seu preu total (transport i impostos inclosos).
Si tot és correcte, l’Usuari podrà continuar amb la compra i la comanda haurà de ser confirmada mitjançant clic al botó «Pagament amb targeta de crèdit o dèbit». En aquesta fase també hi ha la possibilitat de tornar enrere i continuar amb la compra, i en conseqüència, anul·lar-la.
4.6.1 Disposicions generals
• L’ordre de pagament donada per l’usuari implica necessàriament l’adhesió a aquestes Condicions Generals així com de les condicions particulars de la comanda.
• Per a qualsevol forma de pagament escollida per l’Usuari, tots els pagaments estaran subjectes als termes i condicions aplicables a l’usuari per les entitats financeres que intervenen o per les plataformes de pagament de forma segura.
• Un cop efectuat correctament el pagament, l’usuari rebrà un correu electrònic informatiu i de confirmació que acrediti les condicions essencials de l’operació.
• LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L., es reserva el dret de cancel·lar pagaments o comandes en el cas d’existir indicis d’operacions fraudulentes posant en coneixement de les autoritats competents les conductes que siguin susceptibles d’investigació per a la prevenció del frau.
• En el cas que la plataforma de pagament informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant en línia i en el moment a l’usuari de l’anul·lació.
• Les dades de la targeta de l’usuari no es guardaran a la base de dades de LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L., ja que quan s’omplen seran al web segura de l’entitat bancària escollida. Les dades de la targeta de l’usuari estan protegides en tot moment gràcies als servidors segurs de les entitats bancàries que usen una encriptació SSL en les seves comunicacions.
4.6.2 Modalitat i detalls del pagament
Les compres es pagaran amb targeta de crèdit o dèbit (VISA, MASTERCARD i AMEX). No s’admeten altres formes de pagament.
En aquesta fase l’Usuari connectarà amb la passarel·la de pagament de l’entitat bancària a través de la que LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. ofereix aquesta modalitat de pagament per a realitzar el pagament de la reserva, on seran sol·licitades les següents dades:

 • Número de targeta;
 • Caducitat;
 • Codi de Seguretat (CVV), que es troba al revers de la targeta. Està format per tres dígits.
 • Nom del titular d ela targeta

No es podrà efectuar la compra si no es proporcionen les dades anteriors.
Un cop indicades i verificades les dades, l’Usuari haurà de fer clic al botó “PAGAR ARA”, amb la finalitat d’efectuar el pagament.
A continuació, es comprova l’autenticació, es sol·licita autorització i finalment apareix el resultat de la transacció.
4.7 Confirmació de la compra
Finalment, a la pantalla apareixerà un missatge d’agraïment i es confirmarà si el pagament ha estat satisfactori i el processament de la comanda.
Paral·lelament, i un cop realitzat el pagament correctament, l’Usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de compra amb el número de comanda. En el mateix, s’informa a l’usuari de la possibilitat de revisar la comanda i descarregar la factura des de la secció “historial de comandes” del seu compte clicant a “El meu compte”.
Així mateix, com ja s’ha indicat prèviament, l’Usuari rebrà un altre correu electrònic en el que se li annexarà la factura simplificada de la compra efectuada, i on apareixen les característiques del producte, el preu, i la data de contractació.

5. ELS PRODUCTES
La pàgina web https://www.labotigadelscanelons.com/ intenta plasmar, amb la màxima precisió possible, les característiques tècniques i estètiques dels productes, si bé, l’Usuari ha de tenir present que poden existir lleus diferències entre l’apreciació del producte a la pàgina web i a la pròpia botiga. Per aquest motiu, l’Usuari tindrà la possibilitat de desistir de la seva compravenda seguint l’establert a l’apartat de Dret de Desistiment.

6. PRECIO
6.1 Moneda i impostos
El preu dels productes oferts a la pàgina d’Internet LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L., estan assenyalats en euros (€), incloent l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

7. DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE
En el cas que la confirmació de la compravenda es produeixi sobre la totalitat dels productes seleccionats per l’Usuari, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. contactarà amb l’Usuari a través de correu electrònic de confirmació de compra amb el número de comanda.
En el cas que la confirmació de la compravenda es produeixi de manera parcial per la manca de disponibilitat d’alguns productes seleccionats per l’Usuari, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. contactarà amb el client informant-lo dels productes finalment afectats per la compravenda, i en conseqüència, la CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. tornarà sense demora els imports dels productes dels que no hi hagi disponibilitat. La devolució de l’import abonat per l’Usuari sempre s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament utilitzat per a la compra.
En el cas que no sigui possible executar el contracte de compravenda per falta de disponibilitat dels productes seleccionats per l’Usuari, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. retornarà sense cap demora indeguda les sumes que hagi abonat l’Usuari en virtut d’aquest.

8. DERECHO DE DESISTIMIENTO
8.1. Forma d’exercir el dret de desistiment
L’Usuari té dret a desistir totalment o parcialment de les compres que faci a LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. en línia en un termini màxim de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer pel mateix indicat, hagi adquirit la possessió material dels béns de la comanda.
Per exercir el dret de desistiment, l’Usuari ha de notificar la seva decisió a través de correu electrònic a l’adreça info@lacrossandra.com amb la indicació «desistiment de compra» i indicant el número de la compra o comanda que aparegui en el correu electrònic de confirmació remès.
Un cop rebuda la declaració de desistiment, o la sol·licitud de devolució per part de l’Usuari, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. confirmarà la seva recepció mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’Usuari.
8.2 Conseqüències del desistiment
La devolució de l’import abonat per l’Usuari sempre s’efectuarà amb el mateix mitjà de pagament utilitzat per a la compra.
En el cas que l’Usuari exerceixi el seu dret desistiment de la compravenda realitzada, LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. reemborsarà l’import prèviament carregat a l’Usuari, inclosos els costos de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària), en un termini no superior a catorze (14) dies naturals a comptar de la data que hagi informat a LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS, SL de la seva decisió de desistir del contracte de compravenda.
El transportista recollirà l’article a l’adreça indicada per l’Usuari, o bé l’Usuari podrà tornar o lliurar directament els béns en l’establiment comercial on els hagi recollit sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què l’Usuari hagi comunicat la seva decisió de desistiment del contracte.
L’Usuari haurà d’assumir els costos directes associats a la devolució de la comanda.
A partir dels 14 dies naturals posteriors a la data de recepció del bé, la devolució no tindrà validesa.
8.3 Excepcions a l’exercici del dret de desistiment
De conformitat amb la legislació vigent, l’anterior no és aplicable, entre altres supòsits, a:
• Béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
• Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
• Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
Tot i això, l’Usuari també podrà desistir parcialment del seu contracte de compravenda.

9. ATENCIÓ AL CLIENT
En qualsevol moment, l’Usuari pot posar-se en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client per tal de demanar ajuda, fer suggeriments o reclamacions escrivint a info@lacrossandra.com, o bé trucant al telèfon 93.886.97.51, dins l’horari que apareix al següent enllaç: https://www.labotigadelscanelons.com/contacte-horaris/.

10. INTEGRALITAT
Si una o diverses de les disposicions de les presents Condicions es declaren nul·les en virtut de l’aplicació d’una llei, reglament o qualsevol altra disposició normativa, o després d’una decisió judicial o administrativa ferma, les restants disposicions conservaran la seva validesa i abast.
El fet que una de les parts no hagi exigit l’aplicació d’una clàusula de les presents condicions de manera permanent o temporal, no podrà considerar-se ne cap cas com una renúncia a aquesta clàusula.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Conforme al disposat a l’article 3 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, les lleis aplicables als serveis de la societat de la informació que LA CROSSANDRA LA BOTIGA DELS CANELONS, S.L. presta a través del lloc web seran les d’Espanya.
Qualsevol qüestió que pugui plantejar-se en relació amb les condicions contingudes en aquest avís legal, així com derivar-se de qualsevol contractació i prestació dels serveis oferts per LA CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANCELONS, S.L., haurà de dirimir-se davant dels Tribunals i Jutjat de Vic i llurs superiors jeràrquics.

——————————————————-

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Raó Social: La Crossandra, La Botiga dels Canelons SL
Domicili Social: c/ Ramon i Cajal (Pol Mas d’en Prat), 50 08500 Vic
Correu electrònic: info@lacrossandra.com
CIF: B63042501

A través del present avís, La Crossandra, La Botiga dels Canelons SL (en endavant La Crossandra) informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de La Crossandra amb domicili a c/ Ramon i Cajal (Pol Mas d’en Prat), 50 08500 Vic.

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

 

I. Legitimació del tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

En relació amb la remissió del seu Currículum Vitae i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, tot i que això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l’empresa.

 

II. Finalitat del tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per alguna/es de les següents finalitats:

– Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.

– Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i per tant, no limitativa, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació.

– Gestionar la remesa del seu Currículum Vitae en cas d’inscripció a les diferents ofertes de feina.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD.

Li comuniquem que l’empresa és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

 

III. Comunicació de dades

Li recordem que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

 

IV. Mesures de seguretat

En compliment de la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 

V. Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

 

VI. Drets dels usuaris

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de l’empresa info@lacrossandra.com

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

– Revocar els consentiments atorgats.
– Obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant dades personals que el concerneixen o no.
– Accedir a les seves dades personals.
– Rectificar les dades inexactes o incompletes.
– Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.
– Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
– Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa, si s’escau.
– Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).

 

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, l’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

 

L’empresa es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.